ಮರಿಯೆಚೆಂ ಲೀಜನ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿದಿನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಲೀಜನಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್‍ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5 ವೊರಾರ್‍ ಕೊಂತಾಚೊ ತೇರ್ಸ್, ಸುರ್ವಿಲಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. 5.30 ವೊರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್‍ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ನವೀನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

ಉಪ್ರಾಂತ್‍ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಫೆರೆರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಹಮಿಲನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆಮ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ನವೀನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ವಿಲಿಯಂ ಬಾರೊಕಸ್ ಹಾಜಿರ್‍ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್‍ ರಾಜ್‍ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜ, ಕಮಿತ್ಸಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್‍ ಭಯ್ಣ್‍ ಫಿಲೊಮಿನಾ ತಶೆಂಚ್‍ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ವಿವಿಧ್‍ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಹಾಜಿರ್‍ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಭಯ್ಣ್‍ ಡೊರತಿ ಡಿ’ಸೋಜನ್‍ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಭಯ್ಣ್‍ ಹಿಲ್ಡಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸಭೆ ಮುಖಾರ್ ವಾಚ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿ ತಶೆಂಚ್‍ ಕಮಿತ್ಸಿಯಂ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಭಯ್ಣಿನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಬರೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಲೀಜನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂ, ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾವ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜನ್‍ ಹೌಸಿಹೌಸಿ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪ್ ವಿಲಿಯಂ ಬಾರೊಕ್ಕಾಸಾನ್‍ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಭಯ್ಣ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಬಾರೆಟ್ಟೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್‍ ಆಟವ್ನ್‍ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಭಯ್ಣ್ ಲಿನೆಟ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್‍ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ 8.30 ವೊರಾರ್‍ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | NewsSitemap| Contact

Copyright ©2015 www.valenciachurch.org. Powered by eCreators

St. Vincent Ferrer Church
Valencia, Mangalore 575002

0824-2436913, 2436078